Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Kısa Eğitimler

 

Programları oluşturan veya tek başına da alınabilen dersler, kurslar, seminerlerdir. 


İnşaat Projelerinde Uygulamalı BİM Süreçleri

BİM Kuramı, BİM Standartları, Yazılımları ve Uygulama Planı, BİM Pratikleri, BİM ve Sürdürülebilirlik [Devamı]

Türkiye’nin 150 Yılı: Tarih, Toplum ve Edebiyat

Modern Türkçe edebiyat 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze Türkiye’nin içinden geçtiği tarihsel süreçler ve toplumsal dönüşümlerle yoğun etkileşimini sürdürmüştür. İmparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinin izleri ve buna koşut olarak yaşanan modernlik deneyiminin bireysel ve toplumsal kimlik inşasındaki rolü edebiyat metinlerinde tematik ve biçimsel arayışlarla görünür olur. Bu programda paralel bir yapı izlenerek bir yandan Türkiye’nin 150 yıllık zaman dilimindeki tarihsel ve toplumsal dönüşümleri tartışılacak; bir yandan da 150 yıllık edebiyat birikiminin öne çıkan eserleri, edebi süreçlerin dönüm noktaları, kırılmalar ve sürekliliklerle, tematik ve biçimsel arayışlarla birlikte incelenecektir. [Devamı]

İnşaat Sektöründe FIDIC Sözleşmeleri Yönetimi Eğitimi

Uluslararası inşaat sözleşmeleri standart formları, İnşaat sözleşmeleri ve tipleri,Sözleşme tipi seçiminde dikkat edilecek hususlar, Sözleşmelerde mücbir sebepler, Gecikme analizi ve tazminat talebi tutarının oluşturulması, SCL Protokolü ve süre uzatımından doğan tazminatlar. [Devamı]

Bilişim Sistemleri Adli Analizi

BÜSİBER bünyesinde bulunan siber güvenlik laboratuvarı sayesinde, eğitimlerin sadece teorik değil uygulamalı olarak da verilmesini sağlayarak bu konularda Istanbul’a yetişmiş personel gücünü kazandırmayı amaçlamaktayız. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisinin Öğretimi

Yazma becerisinin öğretimi teorisi, temelinde ana dili İngilizce olanlara birinci dilde yazma becerisi konusunda ortaya çıkmış olsa da, 1980 li yılların sonunda ikinci ve yabancı dil olarak İngilizce öğreniminin artması ile ikinci dilde yazma teorisi olarak şekillenmeye başlamıştır. Bu eğitimde yabancı dilde yazma becerisi konusundaki araştırmalardan yola çıkarak yabancı dilde yazma becerisi öğretiminde kültürün rolü, öğretmen ve akran değerlendirmesinin etkisi, derlem odaklı materyal geliştirilmesi ve okuma odaklı materyal geliştirme konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca yazma ödevlerine geri bildirimde bulunma, yazma becerisinin farklı şekillerde sınanması, yazma derslerinin sosyal medya ve teknoloji ile desteklenmesi konularında çalışmalar yapılacaktır. Eğitim süresince öğretmenler, tartışılan konular ışığında, kendi sınıflarında kullanabilecekleri yazma öğretimi materyalleri geliştirecektir. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Öğretmenler İçin Ses-Nefes-Beden Kullanımı

Kişilere hitap eden ve her an ilgiyi canlı tutmaya yönelik bir meslek olan öğretmenlik için öğrenciye ulaşmanın ve onlara doğru mesajlar iletebilmenin en önemli yolu ses, nefes ve bedeni doğru ve etkili kullanmaktadır. Bu nedenle, eğitimde ses ve nefes uygulamalarını merkeze alacak şekilde doğru vücut dili, diksiyon, sunum teknikleri ve iletişim ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim, bir öğretmen olarak öğrencilere ulaşmada sesimizi doğru ve etkili kullanmamızı, ayrıca doğru nefes alarak bedensel ve zihinsel açıdan daha dinç ve üretken bir yaşam tarzına ulaşmamızı öncelikli olarak hedeflemekte, ayrıca yoğun müfredatı takip ederken ortaya çıkan rutinleşme ve mekanikleşmeyi ortadan kaldıracak yaratıcılığa ve aktif öğrenmeye dayalı yöntemleri desteklemektedir. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Matematik Öğretimiyle Öğrencilerin Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi

Matematik öğretiminin en önemli hedeflerinden biri öğrencilerin matematiği kullanarak düşünmelerini ve problem çözme, sorgulama, genelleme yapma, gerekçelendirme gibi düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Son yıllarda öğretim programlarında bu yönde değişiklikler yapılmasına rağmen bu tarz hedeflere ulaşmada öğretmen faktörü çok önemlidir. Öğretmenlerin öğrencileri için ne tarz matematik görevleri tasarlayacakları, bu görevleri öğrencilere nasıl sunacakları ve uygulanan görevleri düşünme becerilerini geliştirmek için ne şekilde sürdürecekleri öğrencilerin gelişimini doğrudan etkilemektedir. Bu eğitimde, ilk ve ortaokul seviyesinde matematik derslerinde kullanılacak görevlerin uygulamasıyla ilgili planlamadan sınıfça yapılacak tartışmalara kadar geçen süreçlerin en etkin şekilde yürütülmesi üzerinde çalışılacaktır. Öğrencilerin bizzat elleriyle, zihinleriyle ve ağızlarıyla aktif olarak matematik yapacakları ortamların oluşturulması, matematik kavramlarının zihinde oluşmasına destek olacak modeller ve öğretim materyalleri ve bunların matematik görevlerinde verimli bir şekilde kullanılması için öğretmenlerin yapması gerekenler tartışılacaktır. Öğrencilerin düşünme becerilerini destekleyecek yönde bireysel ve tüm sınıf seviyesinde yapılacak tartışmalar matematik görevleriyle ilişkileri bağlamında tartışılacak ve öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları soruları bu yönde nasıl şekillendirecekleri üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Öğretmenler eğitim boyunca ele alınan fikirleri, farklı ülkelerden derlenmiş örneklerle de desteklenerek yapılandırılmış uygulamalarla deneyimleme ve tartışma fırsatı bulacaktır. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Öğretişim: Eleştirel Düşünce

Bu eğitim çerçevesinde katılımcıların eleştirel düşünce kavramının ne olduğuna ve ne olmadığına yönelik bilgi dağarcıklarının gelişmesi, kavramın eğitimle olan ilişkisine yönelik bir farkındalığın oluşması hedeflenmiştir. Eleştirel düşünce hakkında yapılmış belli başlı araştırmaların gözden geçirilmesi, verilerin eğitim bilimleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerin kendi eleştirel düşünme yetileri ve eğilimleri hakkında bir farkındalık kazanmaları da hedefler arasındadır. Eğitim süresince, ''bireysel dünyamızı ve insanlığı ilgilendiren konular hakkında akıl yürütürken ve kararlara varırken acaba ne derece etkin düşünebiliyoruz?'' sorusuna da yanıt aranacaktır. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Paylaşılan Liderlik

Genel ve farklı bakış açıları ile liderlik.
Bir liderlik modeli
.
Liderlikte kaçınılması gereken 7 ölümcül kusur.
Çalışan grubun ihtiyaç ve özelliklerini anlama.
Bilgi alma ve verme
.
Yöneticilikte karar verme mekanizmaları ve etkileri. [Devamı]

BOUN 101 Kış Okulu

Boğaziçi Üniversitesi Kış Okulu, lise öğrencilerine sömestr tatilinde hem merak ettikleri bilim alanlarında keşif yapma imkanı vermeyi hem de onları üniversite hayatı ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Yoğun bir çalışma ve sınav döneminden çıkmış öğrencilerin, not ve sınav kaygısı olmadan popüler bilim konularında keyifle yer almalarını hedefliyoruz. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Çatışmaları Dışavurumcu Sanat Yoluyla Dönüştürmek

Dışavurumcu Sanat 1980 yıllarında akademide bir terapi alanı olarak başlamış, 90’lı yıllarda Amerika’da Lesley Universitesi’nde ve daha sonra İsviçre’de bulunan European Graduate School’da geliştirilmiştir. Bu alan daha sonraları Eğitim ve Sosyal Dönüşüm disiplinlerinde da etkili olarak uygulanmaya başlamıştır. Kişilerin ve toplulukların kendilerini dönüştürme gücünün ancak kendilerinde olduğunu varsayan bu yaklaşım, sanatlararası (resim, müzik, şiir, drama, heykel, dans vb.) çalışma yöntemini merkezine alarak katılımcıların güvenli bir ortamda arzu ettikleri dönüşümü keşfetmeleri için bir estetik alan açılmasının gerekliliğini savunur. Atölyeler boyunca katılımcılar estetik alanlarını, hayal gücü ve algılarını resim yaparak, kile şekil vererek, dans ederek, ritm tutarak genişleterek içinde bulundukları çatışmaların merkezinden uzaklaşıp onları dönüştürmenin yollarını araştıracak. Dışavurumcu Sanat felsefesinin temelini oluşturan poiesis kavramını bir sanat eserine şekil vererek deneyimleyecek ve ortaya çıkan sanat eseriyle kurulan estetik ilişkinin sağlamlık ve esnekliklerine olumlu etkilerini yine sanat yoluyla ifade ederek grup içinde paylaşacaklar. Atölyeler katılımcıların kendi yaşadıkları çatışma dönüştürme deneyimi birlikte çalıştıkları öğrenci gruplarına nasıl aktaracakları konusunda bir grup çalışmasıyla sona erecek. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Çocuklarda Özgüven ve Sorumluluk Geliştirmek

Sorumluluk alma ve karar verme ile ilgili karşılaşılan sorunlar
Genel tutum ve davranışlarımız
Sorumlu davranış gelişiminin yaşla ilgisi
Sorumluluk geliştirme ile ilgili önerilerin davranışa dönüştürülmesi Sorumluluğun beslendiği değerler
Nasıl düşünmesi gerektiğini mi? Nasıl düşüneceğini mi öğretmek? Sorumluluk gelişiminde çocukları yönlendirirken yapılması gerekenler [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Etkili Öğretmenlik İçin Oyun, Drama ve Tiyatro Teknikleri:

Bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve sinerji yaratan oyun-drama ve tiyatro çalışmaları günümüzde öğrenci merkezli eğitim sisteminin vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmiştir. Yaparak ve yaşayarak eğitim tekniklerini bilmek, mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyen her öğretmen için gereklidir. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Fen Bilimlerinde Sorgulamaya Dayalı Öğretim Yöntemleri

Bu eğitim programının amacı ortaokul fen bilimleri ve lise fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin sorgulamaya dayalı öğretim yöntemleri konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Eğitimde fen eğitiminin ana amacı olarak değerlendirilen bilimsel okuryazarlığın kuramsal çerçevesi tartışılmakta, neden fen bilimlerini öğretiyoruz sorusuna yanıt aranmaktadır. Ardından, öğrencilerin fen bilimleri derslerine ilgilerini çekmek için bir motivasyon modeli olan ARCS (Attention [İlgi], Relevance [İlişkili], Confidence [Güven], Satisfaction [Doyum]) modeli ve öğretimi tasarlamanın bir yöntemi olan 5E (Engage [İlgi çekme], Explore [Keşfetme], Explain [ Açıklama / Uygulama], Elaborate [Derinleştirme], Evaluate [Değerlendirme]) modeli tartışılmaktadır. Bilimsel sorgulama ve argümantasyonun yapısını açıklamak için bu konudaki çeşitli fikirler incelenmektedir. Bilimsel süreç becerilerini ölçme ve değerlendirmede kullanılan çeşitli araçlar tanıtılacaktır. Ayrıca, fen bilimleri derslerinin öğretim programlarındaki bilimsel sorgulama ve süreç becerilerinin yeri ve önemi de analiz edilmektedir. Tartışılan modeller ve kuramlar uygulamalı olarak çeşitli etkinliklerle örneklenecektir. Son olarak katılımcılar eğitimde bir ders hazırlayacak, sunacak ve dönüt alacaklardır. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Gençlerin Zor Anları ve Yapılabilecek Destek Çalışmaları

Cevap verilemeyen sorular
Kimler risk grubunda?

İntihar konusunda bazı yanlış inançlar ve bazı gerçekler
İntiharlara müdahale etme
Önleyici çalışmalar
Rehberlik servisinin sorumlulukları
Okulda olay olduğunda... [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Kendinizde ve Öğrencilerinizde Duygusal Zekayı Geliştirmek

Zeka kavramı
Zeka ve beyin
Duygusal zekanın bileşenleri
Duygular ve özellikleri
Duyguların yönetimi
Duygusal zekayı arttırma yolları [Devamı]

Öğretmen Akademisi - STEMBU

STEMBU Programı, eğitimcilerin Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendisliği (FeTeMM/STEM), proje-tabanlı öğrenmeyi ve biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirmeleri anlamlandırıp daha etkin kullanmalarına yardım edecek bir kişisel ve mesleki gelişim programı olarak tasarlanmıştır. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Yöntemiyle Tanışın!

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children/P4C) pedagojisi, ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu bugün dünyada en çok kullanılan yöntemdir. Buna göre, çocuklar bir uyaran (hikaye, fotoğraf, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır ve bu şey karşısında bir soruya ve felsefe yapmaya yönlendirilirler. Eğitmen doğru cevabı veren kişi değil, çocukları düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden kişidir. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Çocuklar İçin Felsefe pedagojisinin tarihsel ve teorik temellerini tanıtmak ve felsefi soruşturma oturumlarıyla pratik olarak uygulamasını göstermektir. [Devamı]

Yemek ve Ötesi: Gastronomi, Kültür ve Tarih

Bugün hemen hemen herkesin türlü biçimde “yemek” yemekten konuştuğu bir dünyada yaşıyoruz... Bazen yeni açılan bir restoranla, bazen televizyondaki bir yemek programıyla, bazen instagrama konulan bir fotoğrafla yemek birden sohbetin bir parçası oluveriyor. Yeni diyetler, sağlıklı beslenme gündelik konuşmaların en gözde temaları arasında. Yemek içmek bugüne kadar hiç olmadığı kadar gündelik hayatımızın içine sirayet etmiş durumda. Bu 6 haftalık seminer dizisinde Türkiye’de ve dünyada yemek konusunda yaşanan güncel gelişmeler, öne çıkan konular ve bunların tarihsel ve toplumsal arka planı tartışılacak. Yemek alanında Türkiye’nin ve dünyanın nereden gelip nereye gittiği, çağdaş tarihsel ve sosyolojik kuramlarla birlikte düşünülecek. Seminerlerde konuk edilecek şefler, yazarlar, yemek profesyonelleriyle birlikte İstanbul’un gastronomi dünyasına yakından bakılacak. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Öğretişim: Eleştirel Düşünce

Bu eğitim çerçevesinde katılımcıların eleştirel düşünce kavramının ne olduğuna ve ne olmadığına yönelik bilgi dağarcıklarının gelişmesi, kavramın eğitimle olan ilişkisine yönelik bir farkındalığın oluşması hedeflenmiştir. Eleştirel düşünce hakkında yapılmış belli başlı araştırmaların gözden geçirilmesi, verilerin eğitim bilimleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerin kendi eleştirel düşünme yetileri ve eğilimleri hakkında bir farkındalık kazanmaları da hedefler arasındadır. Eğitim süresince, ''bireysel dünyamızı ve insanlığı ilgilendiren konular hakkında akıl yürütürken ve kararlara varırken acaba ne derece etkin düşünebiliyoruz?'' sorusuna da yanıt aranacaktır. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Öğretim Sürecinde Ölçe Değerlendirme Araçlarının Çeşitliliği

Ölçme değerlendirme, öğretim ortamının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ölçme değerlendirme deyince ne anlıyoruz, ne kadar verimli kullanıyoruz, kullandığımız araçlar bizi tatmin ediyor mu, öğrenciye ve içeriğimize katkısı ne? Bu eğitimin içeriğinde bu sorgulamaları yaparken çok çeşitli ölçme değerlendirme araçlarından bahsedeceğiz. Bu araçları tanırken şu sorulara örnek uygulamalarla cevaplar arayacağız: Ölçme değerlendirme nedir? Ölçme değerlendirme neden önemlidir? Ölçme değerlendirme nasıl planlanmalıdır? Ölçme değerlendirme araçları nelerdir? Hangi araçlar hangi zamanlarda ve hangi durumlarda kullanılmalıdır? Kullandığımız aracın geçerli ve güvenilir olduğunu nasıl anlayacağız? Uyguladığımız ölçme değerlendirme aracını, öğrenciye ve öğretim ortamımıza katkısını da ölçüp değerlendiriyor muyuz? Bu ne kadar mümkün oluyor? [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Coşkuyla Öğretelim - Olumlu Öğrenme İklimi Yaratmak

Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin motivasyonu hiç de küçümsenecek bir öge değildir çünkü öğretmen motivasyonu, öğrenci motivasyonu ile öğrenci başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu eğitimde, öncelikle öğretmen ve kurum yöneticilerinin motivasyonunun, stresinin ve tükenmişliğinin nasıl oluştuğu, sebeplerinin neler olduğu ve nelere yol açtığı, Türkiye ve dünya alan yazınından örnekler verilerek tartışılacaktır. Daha sonra o kurumdaki öğretmenlerin ve yöneticilerin daha motivasyonlu ve memnun çalışmaları için hangi koşulların gerekli olduğu çalışması katılımcılarla birlikte bir çalıştay şeklinde yapılacaktır. Çalıştaydan çıkan tartışmalar, öğretmenlerin ve yöneticilerin kurumlarında daha memnun olarak hangi şartlarda çalışmak istedikleri bir rapor halinde toplanacak ve kuruma verilecektir. [Devamı]

Sosyal Sorumluluk Okulu

Dr. Aylin Löle koordinatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) bünyesinde ve Kale Grubu desteği ile hayata geçecek olan Sosyal Sorumluluk Okulu bu kez 'Sosyal Girişimcilik' konseptiyle kapılarını açıyor. “Sosyal Girişimcilik” temalı programımız Adobe Connect online platformu üzerinden 9 Mayıs Cumartesi günü başlıyor! Sosyal Sorumluluk Okulu’nun programında yer alan konuşmacılarımız A’dan Z’ye başarılı bir sosyal sorumluluk projesinin ipuçlarını bu kez ‘sosyal girişimcilik’ perspektifinden katılımcılarla interaktif bir şekilde paylaşacak. Program, pazarlama iletişiminden kurumsal iletişime kadar bu alanda deneyim elde etmek isteyenler ile sivil toplum kuruluşlarında kariyer hedefleyenler ve akademik çalışmalar yapanlara hitap edecek. [Devamı]

Öğretmen Akademisi - Öğretişim: Eleştirel Düşünce

Ölçme değerlendirme, öğretim ortamının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ölçme değerlendirme deyince ne anlıyoruz, ne kadar verimli kullanıyoruz, kullandığımız araçlar bizi tatmin ediyor mu, öğrenciye ve içeriğimize katkısı ne? Bu eğitimin içeriğinde bu sorgulamaları yaparken çok çeşitli ölçme değerlendirme araçlarından bahsedeceğiz. Bu araçları tanırken şu sorulara örnek uygulamalarla cevaplar arayacağız: Ölçme değerlendirme nedir? Ölçme değerlendirme neden önemlidir? Ölçme değerlendirme nasıl planlanmalıdır? Ölçme değerlendirme araçları nelerdir? Hangi araçlar hangi zamanlarda ve hangi durumlarda kullanılmalıdır? Kullandığımız aracın geçerli ve güvenilir olduğunu nasıl anlayacağız? Uyguladığımız ölçme değerlendirme aracını, öğrenciye ve öğretim ortamımıza katkısını da ölçüp değerlendiriyor muyuz? Bu ne kadar mümkün oluyor? [Devamı]

Sürdürülebilir Marka Yönetimi

Bugünün dünyasındaki yeni dinamikler ve değişen tüketici talepleri markaların itibarlarını, kârlılıklarını korumaları ve artırmaları için; marka değerlerinin ve tüm kavramların yeniden tanımlanmasını ve benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Ekonomik ,sosyal ve çevresel faktörlerin neden olduğu baskı, birçok pazarın rekabet koşullarını da değiştirmiştir. Markaların tüketiciler tarafından tercih edilmeleri, toplum için değer yaratan ve bir 'amaç' benimseyen marka olmaları ancak koşulları stratejik olarak değerlendirebilmeleri ve yeni tanımlamaları benimsemeleri ile mümkün olmaktadır.Programın amacı daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir yaşam için öncülük edecek yeni nesil marka liderleri yetiştirmektir.

Günümüz koşullarında markaların tüketiciler tarafından tercih edilmeleri, toplum için değer yaratan ve bir 'amaç' benimseyen marka olmaları ile mümkündür. Sürdürülebilir bir marka yaratmak için günümüz tüketicisinin gözündeki marka değerinin ve tüm diğer kavramların kurumlar tarafından yeniden tanımlanması ve benimsenmesi zorunludur.

Bu sertifika programı ile sosyal sorumluluk iletişiminin ötesine geçerek tüketici için değerli olan tüm kavramları anlayacak, markanızı nasıl, “amaç odaklı” bir oluşumuna dönüştürebileceğinizin yolları keşfedeceksiniz.

Program sonunda anlamlı ve amaç odaklı bir marka kurgulamak için gerekli ilhamı elde edeceksiniz. [Devamı]
Sürdürülebilir Marka Yönetimi
13 oturum | 22 Saat
Zoom Online Sanal Sınıf
1950 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.
Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.

LEED Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi Eğitimi

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) yeşil bina değerlendirme sistemi bu konuyla ilgili Dünya’nın en çok bilinen sistemlerindedir. LEED sertifikası gayrimenkul sektöründe bilinirliği yüksek, yatırım kararlarını etkileyebilen bir konumdadır. Tasarım ve inşaat süreçlerinde teknik beceri ve tecrübe gerektiren LEED sisteminin doğru ve başarılı uygulanabilmesi için bu konuda yetkin uzmanlara olan ihtiyaç giderek artmaktadır.
EED BD&C v4 ve 4.1 çevre dostu bina sertifikasyon sistemlerinin detaylı olarak ele alınacağı bu eğitimde, LEED kriterleri tek tek incelenecek, gerçek projelerden alıntılar ve örnek hesaplamalar ile katılımcıların sertifika ön koşulları ve puan kazandıran krediler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. [Devamı]

Stresli Süreçlerin Yönetiminde Farkındalık ve Adaptasyonun Önemi

Üç bölümden oluşan eğitimin ilk bölümünde, öncelikle stresli süreçlerin etkilediği sistemler üzerinden geçilerek, bu etkinin yönetiminde farkındalık ve adaptasyon mekanizmalarının önemine değinilecektir.

Eğitimin ikinci bölümünde, bilimsel çalışmalarla stresli süreçlerin yönetiminde etkili oldukları gösterilen bilinçli farkındalık (mindfulness) ve sağlıkla ilgili rutinler ve bunların uygulamaları tartışılacaktır.

Son olarak, stresli süreçlerin etkileri ve yönetiminde, sosyal ilişkilerin önemiyle ilgili araştırma bulguları paylaşılıp, sosyal bağların fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasındaki rolü üzerinde durulacaktır.

Eğitim konuları, içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisiyle mücadeleye destek olması açısından, bu konuyla ilişkili bilimsel çalışmaları da ele alacak şekilde genişletilmiştir. [Devamı]

Dijital Sahnede Eğitmen Olmak

Dönüşen ve hızla dijitalleşen dünyamızda, çevrimiçi ortamda doğru araç ve yöntemlerle eğitmenlik yapmak üzerine, dijital ders formatına dair tüm teknik ve eğitim içeriği planı ayrıntılarını kapsayan,dijital ortamda öğretim icra etmenin gerektirdiği birtakım unsurları sanatsal bir yaklaşımla inceleyen bir eğitim sunmak. [Devamı]

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Semineri

Çocuklar İçin Felsefe pedagojisi, ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu bugün dünyada en çok kullanılan yöntemdir. Buna göre, çocuklar bir hikâye etrafında bir araya gelir ve kolaylaştırıcının soruları eşliğinde felsefe yapmaya yönlendirilirler. Kolaylaştırıcı doğru cevabı veren kişi değil, çocukları düşünmeye ve konuşmaya teşvik eden kişidir.

Bu seminerde, katılımcıların bir uygulama eşliğinde Çocuklar İçin Felsefe yöntemiyle tanışmaları amaçlanmaktadır. [Devamı]

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi

Bu eğitim, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemiyle tanışmak isteyen öğretmenler ve okul yöneticileri için hazırlanmıştır. Eğitime okul-öncesinden liseye kadar tüm okullardan ve her branştan öğretmen katılabilir. Program, 18 saatlik online derslerden ve uygulama çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitim sonunda öğretmenler uygulama yapacak temel beceriler ve içerik paketiyle ayrılacaktır. [Devamı]

Tarihte Kadınlık Halleri: Toplumsal Cinsiyet ve Tarihçilik

Farklı toplum ve zaman dilimlerinde toplumsal cinsiyet ilişkilerini ve pratiklerini konu alacağımız bu derste, kadınlık, erkeklik halleri üzerinden nasıl hiyerarşiler kurulduğunu ve bu hiyerarşilerin nasıl işle(me)diğini göreceğiz. Dersin odağı, geçmişteki toplumlar üzerinden tek tek gitmek yerine, modern tarihçi ve sosyal bilimcilerin toplumsal cinsiyeti nasıl çalıştığı olacaktır. [Devamı]

Pandemi Günlerinde Kahramanın Yolculuğu

Bütün dünyayla beraber içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, hepimiz, belki ilk defa, yaşadığımız hayatların bir felaket macera filmine benzemeye başladığının dehşetle farkına varıyoruz. Sanki filmlerde anlatılan distopialar gerçek oluyor. Doğru bildiğimiz ne varsa sorgulanabilir hale geldi. Artık bu corona virüslü günler bitikten sonra eski içinde yaşadığımız sistemin radikal değişimler geçireceği aşikar görünüyor.

İşte böyle bir dünyada insanlar arasında yayılan bir ölümcül corona virüsü kadar hızlı, insanlar arasında bunun sonucu ortaya çıkacak ekonomik, sosyal, kültürel, dini belirsizliklerden endişe ve korku da hızla yayılmakta… Halbuki kadim zamanlardan günümüze mitlerde, efsanelerde anlatılan hikayelere baktığımızda kahramanların böyle durumlarda ortaya çıktığı hem kendini, hem ailesini, hem ülkesini, hem dünyayı cesaretle bazen büyük bedeller ödeyerek bazen büyük fedakarlıklarla ama asla soğukkanlılıklarını ve morallerini kaybetmeden kurtarabildiğini görüyoruz. [Devamı]

Deneyimlerimizden Öğrendiklerimiz

Deneyimlerimiz artırdıkça bilgeliğe doğru giden yolculuğumuza bakacağımız ve bu yolculuğu en verimli şekilde nasıl geçireceğimizi tartışacağımız seminerimizde, yazar ve kişisel dönüşüm danışmanı Aret Vartanyan bize rehberlik edecek. [Devamı]

Ruh-Zihin-Beden Bütünlüğü: Sağlıkta Bütünsel Yaklaşım

Sağlıklı bir birey olabilmek için öncelikle ruh-zihin-beden bütünlüğünün sağlanmasının önemini tartışacağız ve sağlığımızda o bütünsel dengeyi nasıl oluşturabileceğimizi konuşacağız. [Devamı]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İK İş Süreçlerine Etkisi

Bu eğitimle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulama alanının ve getirdiği yükümlülüklerin insan kaynakları süreçleri bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır. [Devamı]

Sanatla Yaratıcı Liderlik İletişimi

Bu programın amacı, sanatla yaratıcı liderlik iletişimi alanında katılımcıların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır.
Program tasarımında, öğrenen-merkezli bir bakış açısı benimsenmiş; böylece, deneyimle öğrenme, estetik öğrenme, yetişkin eğitimi yaklaşımlarının, dijital ve sanata dayalı öğrenme araçlarıyla eğitime adaptasyonu planlanmıştır. Bu nedenle, konu anlatımlarının yanında bireylerin aktif katılımı ve yaratıcı katkılarını içeren online interaktif bir öğrenme alanı oluşturulmuştur. [Devamı]

Ruh-Zihin-Beden Bütünlüğü: Sağlıkta Bütünsel Yaklaşım

Sağlıklı bir birey olabilmek için öncelikle ruh-zihin-beden bütünlüğünün sağlanmasının önemini tartışacağız ve sağlığımızda o bütünsel dengeyi nasıl oluşturabileceğimizi konuşacağız. [Devamı]

Salgın ve Dünya Gıda Düzeni

Covid 19 salgınıyla birlikte gıda konusu en sık gündeme gelen meseleler arasında. İtlaf edilen besi hayvanları, tarlalara gömülen patatesler bir yanda artan açlık ve yoksulluk tehlikesi diğer yanda. Dünyada tarım ve gıda üretimi alanlarında neler oluyor? Bütün bu gelişmeleri ve yaşanan sorunları nasıl anlayabiliriz? Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? [Devamı]

Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Salgın

Son aylarda dünyada birçok yerde olduğu gibi Türkiye’de de gıda güvenliği konusu çok tartışılıyor. Bir yandan da insanlar evlerinde bol bol yemek pişirmeye devam ediyor gibi görünüyor. Türkiye’de tarım ve gıda üretimi salgından nasıl etkilendi? Gıda tüketim alışkanlıklarımız değişiyor mu? Bu derste bu sorulara yoğunlaşarak Türkiye’de yemek alanında salgının etkilerini değerlendireceğiz. [Devamı]

Çalışma Sosyolojisi

Çalışmak insan hayatının en önemli parçalarından biri. Günümüzün büyük bir kısmının çalışarak geçmesi bekleniyor. Ancak salgın günlerinde de gördüğümüz gibi, çalışmak sürekli değişkenlik gösteren bir eylem. Ekonominin yapısına, politik gelişmelere ve teknolojik dönüşümler göre her an yeniden şekilleniyor. Bu seminerde çalışma eyleminin makro sosyolojik düzlemde nasıl ele alınabileceğini tartışacağız. [Devamı]

Dijital Dünyaya Giriş

Bu derste, “dijital dünya”nın nasıl bir mecra olduğu, nasıl doğup geliştiği anlatılacaktır. Dijital dünya ve teknoloji ile ilgili her gün bir yenisini duyduğumuz sık sık karşımıza çıkan bazı terim ve kavramlar ve bunların yaşamımızdaki uygulamaları incelenecektir. [Devamı]

İnsan ve Teknoloji

21.YY dünya tarihinde sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiğimiz asır olarak bilenecek. Bu bilgi toplumuna geçişimizi çok hızlandıran en önemli unsur teknolojik gelişmelerin çok artmasıdır. İnsan yüzyıllardır ciddi biyolojik bir evrim geçirmemişken, yeni teknolojik gelişmelere adapte olması çok hızlı oluyor. Bunun haliyle her alanda negatif ya da pozitif sonuçları var.

İnsanın hayal gücü ve bilgisi, çağlardan beri doğaya hükmetmek isteği, doyurulamaz yeni şeyleri keşfetme, sahip olma arzusu yüzünden yeni medeniyetler kurmuş ya da batırmış. Yaşanan deneyimlerin sonucu kendi insanlık hikayesini yazıyor, mitlerini yaratıyor. Mesela kadim Sümer Medeniyetinde anlatılan ölümsüzlüğü arayan Gılgamış’ın hikayesi günümüzde hala ilerleyen teknolojinin de yardımıyla bazılarının hayali olmaya devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Yapay zeka ve robotlar konusundaki gelişmeler belki insanla teknoloji arasındaki sınırları kaldıracak. Belki bilgisayarların insanlar adına verdikleri kararlarla yönetilmeyi seçmek zorunda kalacağız. Hali hazırda sosyal medyada bizimle ilgili toplanan dataların kullanılmasıyla farkında olmadan yaptığımız seçimler manipüle ediliyor. Seyrettiğimiz distopik, fantastik filmlerde gördüklerimizi ilk defa yavaş yavaş yaşamaya başladık. Bu derste efsane olmuş bir dizinin, ‘Black Mirror’ın 3. Sezon 1. Bölümü üzerinden ve başka örnekleri de kullanarak insan teknoloji ilişkisinin kısa bir tarihçesine bakıp gelecekle ilgili bizim için yazılan senaryoları kavramaya, farkındalık yaratmaya çalışacağız. [Devamı]

Kozmik Yasalar ve Köklerimize Yolculuk

Kadim zamanlardan günümüze yaratılmış bütün mitler, efsaneler, masalların dört tane önemli görevi vardır. Bunlar sosyolojik, psikolojik, kozmolojik ve hayatı anlamlandırmak üzerinedir. Eskiden pozitif bilimler yokken ortada kozmik yasalar önemliydi. Bu kozmik yasaları iyi bilen Isaac Newton’un bazı bilgileri kullanarak ve formüle etmesiyle insanlık tarihinde, bilimsel icatlar ve teknolojik gelişmeler bir anda çok hızlı artmaya ve insanların kullanımına açılmaya başladı. Bu kozmik yasalar bir çeşit Evren’in çalışma yasalarıydı. Bir bireyin bir toplumun bu yasalara göre hareket etmezse sonunun felaket olacağına inanılırdı. Batıda da Doğuda da bu yasalara göre davranan kişilere, kahramanlara “KUT”lanmış kişi deniyordu. Atalarımız “kurtla kuzu beraber kuşak bağladığında “ insana ya da topluma, adalet dirlik düzen geleceğine inanırlardı. Günümüzdeki teknoloji insan ilişkisinin geldiği noktada hayatımızı daha anlamlı, bilinç seviyesi yüksek bireyler olarak yaşamak istiyor ve kozmik yasa, asli birey, kut, ikili birlik gibi kavramlara daha derinden bakmak istiyorsanız köklerimize yolculuk yapacağımız maceramıza bekleriz.
Yolculuğumuz 23 Haziran 2020’de “Kahraman 2.0” atölyemizle devam edecek. [Devamı]

Ruh Zihin Beden Bütünlüğü Sağlıkta Bütünsel Yaklaşım

Sağlıklı bir birey olabilmek için öncelikle ruh-zihin-beden bütünlüğünün sağlanmasının önemini tartışacağız ve sağlığımızda o bütünsel dengeyi nasıl oluşturabileceğimizi konuşacağız. [Devamı]

Kahraman 2.0

Artık tanrısallaştırılmıış, ulaşılmaz, mükemmel, kusursuz kahramanlar dönemi bitti, bizim gibi kusurlu, eksik, ulaşılması kolay bizden kahramanların dönemi başladı. Bu son yaşanan felaketler bizi kendi hayatlarımızın kahramanı olmaya itiyor. Kahraman 2.0 üst sürümlerine ihtiyaç̧ var. Modern zamanın mit yaratma aracı sinema, TV film, dizi örneklerinin aynasından kendimizin içindeki kahramanları bulmaya çalışacağız. Bu insan ve teknolojinin iç̧ içe geçtiği çağda Asli Bireyselleşme nedir? Nasıl oluyor? Bunları öğreneceğiz, bekleriz... [Devamı]

Dijital Dönüşümü Anlamak

Dünyada ve Türkiye’de dijital dönüşümün hangi alanlarda ve nasıl gerçekleştiği çeşitli örneklerle tartışılacaktır. Dijital dünyanın bireyleri ve kurumları nasıl dönüştürdüğü, yeni dijital tüketicinin istek ve davranışları irdelenecektir. [Devamı]

Dijital Dünyanın Alt Yapısı

Bu derste dijital dünyanın ana bileşenleri olan donanım, yazılım, veri, telekomünikasyon, insan ve süreç ele alınacak, bu unsurların bileşiminden ortaya çıkan dijital dünyanın alt yapısı anlatılacaktır. [Devamı]

Küreselleşmenin Dünü, Bugünü ve Yarını

Son yirmi yıldaki meta-analizlerin vazgeçilmez kelimesi küreselleşme. Ancak herkes küreselleşmeden bahsetse de aslında küreselleşmenin ne olduğu konusunda bir fikir birliğinden söz etmek pek mümkün değil. Bu derste küreselleşme olgusunu masaya yatıracak, başta ekonomik ve politik saç ayaklarıyla küreselleşmeyi önce tanımlamaya ve bu tanımdan hareketle ölçmeye çalışacağız. Dersin ikinci aşamasında ise küreselleşmenin, ülkeler ve bireyler üzerindeki etkilerini inceleyecek ve COVID-19 sonrası dünyada küresel ekonomik ve politik düzenin nasıl olabileceğine dair analizler yapacağız. [Devamı]

Siyaset Sosyolojisi ve Biyopolitika

Modern devlet nedir? Ne tür mekanizmalar üzerinden çalışır? Vatandaşı olduğumuz devletlerle ilişkilerimizi sosyolojik bir perspektiften nasıl değerlendirebiliriz?
Devletlerin kendi toplumları ile ilgili tahayyül ve planları nasıl şekillenir? Söz konusu devlet mekanizmaları devleti yöneten kadroların değişimi ile orantılı bir şekilde değişir mi? Refah Devleti bir hedef mi yoksa bir yanılsama mı? Bu derste bu ve benzeri soruları son dönemlerde hararetle tartışılan siyaset sosyolojisi ve biyopolitika literatürü ve kimi güncel örnekler eşliğinde masaya yatıracağız [Devamı]

Cinsellik ve Toplum

Cinsiyet doğuştan gelen bir kategori midir yoksa doğduktan sonra içinde yaşadığımız toplumsal yapıların içinde mi şekillenir? Kadın ile erkek arasında ‘doğal’ olduğu iddia edilen farklar nelerdir? Bu farklar tarih boyunca ve farklı toplumlar arasında bizim günümüzde sorgusuzca kabul ettiğimiz gibi net bir kadın-erkek ikilemi içerisinde mi betimlenmişlerdir? Bu derste bu ve benzeri sorulara cevap ararken cinsiyet konusuna daha kapsayıcı ve bazı toplumsal güç mekanizmalarını ve bu mekanizmaların dayattığı ezberleri bozan bir yaklaşımın mümkün olup olmadığını tartışmaya açacağız. [Devamı]

Yaşlılık ve Demografi

Sosyologların, iktisatçıların ve demografların gündeminden düşmeyen yaşlılık ve yaşlanma Covid-19 salgınıyla birlikte yeni anlamlar kazandı. Uzun zamandır, yüksek gelirli toplumları idare edenlerin uykularını kaçıran yaşlı nüfusun büyümesi, artık Türkiye toplumu için de geçerli. İnsanlığın yeni aşina olduğu ve nesiller arası çatışmalar açısından da büyük önem taşıyan bir kavram olan yaşlılık kavramını dünü, bugünü ve yarınıyla ele alacağız [Devamı]

İklim 2030: Çocuklar ve Gençler ile İklim Değişikliği Eğitimi

•Eğitimler için öğrenci kitlesi 8.-9.-10.-11.-12. sınıflar ile lisans öğrencileri olarak belirlenmiştir. Eğitime katılacak öğrenciler 12 hafta süreyle toplam 24 saat eğitim alacaklardır. [Devamı]

MODA PAZARLAMASI VE İLETİŞİMİ

Dinamik ve hızla büyüyen moda dünyasında rekabet etmek gittikçe zorlaşıyor. Moda dünyasında fark yaratmak için, önce modayı ve sektörü iyi anlamak, ardından doğru pazarlama stratejileri ve iletişim becerilerini kurgulamak gerekiyor. Moda Pazarlaması ve İletişimi sertifika programında sektör profesyonellerinin gözünden moda genel kültürünü anlayacak; marka oluşturma, pazarlama ve iletişim stratejileri oluşturmak için gereken altyapıya sahip olacak, modada tüketici psikolojisi ve güncel kavramları tanıyacaksınız. Programa konuk olarak katılacak başarılı marka sahipleri, influencer ve stylistler ile tanışma imkanı bulacak ve merak edilenleri sorma fırsatını yakalayacaksınız. [Devamı]
MODA PAZARLAMASI VE İLETİŞİMİ
15 oturum | 48 Saat
Zoom Online Sanal Sınıf
5500 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.
Eğer size uygun bir program yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.