Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 
TARİH 07/03/2020
SÜRE 99 Saat
YER Boğaziçi Üniversitesi
Fiyat 34000 TL

Executive On Board

Kendi alanlarında lider ve öncü iki kuruluş Boğaziçi Üniversitesi ve PwC Türkiye, iş dünyasının başarılı ve fark yaratan yöneticilerini güçlendirmek ve gelecek yüzyıllara hazırlamak amacıyla güçlerini birleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik birikimi ve  PwC’nin danışmanlık, finans, vergi, hukuk alanlarındaki saha tecrübesinden oluşan «Executive on Board» programı, ülke ve dünya ekonomisine yön veren yöneticilerin, yönetim kurulu üyelerinin güncel konulara çağdaş yaklaşımlarla çözüm üretmesini sağlamayı hedefliyor

Boğaziçi Üniversitesinin akademisyenleri ve PwC Türkiye’nin şirket ortakları, direktörleri ve Türkiye ekonomisini yönetenlerle bir araya geldiği «Executive on Board» programının temel yapı taşlarını, yönetim kurulu fonksiyonlarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, vizyon, gelecek ve dijitalleşme oluşturuyor. Teorik ve pratik bilgilerin kaynaştırılmasına ve hayatın içinden örneklerin paylaşılmasına dayalı çalışmaların yapılacağı programa, iş dünyası ve akademik dünyadan konuk konuşmacılar katılacaktır.

Bu eğitimde, Yönetim Kurullarının iyi performans göstermeleri için gereken yapısal konuların yanı sıra, davranışsal boyutlar da ele alınacaktır. Ayrıca, Yönetim Kurullarının sürdürülebilirlik sorumluluklarının, hissedarlar ve diğer paydaşlarla ilişkilerinin önemi ve nasıl ele alınabileceği konuları da incelenecektir.

 • Kurumsal Yapılarda “Güven”
 • Kurumsal Yapıların En Önemli Boyutu “Yönetim Kurulları”
 • Kurumsal Yönetişim
  • Risk ve Getiri
  • Uzun Dönem, Kısa Dönem
  • Farklı Paydaşlar Arası Çıkar Çatışması
 • Kurumsal Yönetişimin Ana İlkeleri
  • Tutarlılık
  • Sorumluluk
  • Hesap verebilirlik
  • Adillik
  • Şeffaflık
  • Etkililik
  • Katılımcılık
 • Kurumsal Yönetim Kurallarının Kalitesi
  • İnsan
  • Takım
  • Süreç
  • Kültür
  • Bilgi
  • Yönlendirme
  • Kontrol
 • Yönetim Kurullarının Görevleri ve Etkin Karar Alma
 • Yönetim Süreçleri (Yönlendirme & Kontrol)
 • Yönetim Kurulu Davranış Biçimleri
 • Yönetim Kurullarının Sürdürülebilirlik Sorumlulukları
 • Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi
 • Başarılı Yönetim Kurullarının Ortak Özellikleri

Hukuki konular ve sorumluluklar

Günümüzün dinamik ekonomik evreninde yöneticilerin, sıkça farklı yasama alanları kapsamında işlemler gerçekleştirdikleri gözlemlenmektedir. Yöneticilerin, sorumluluklarını yerine getirirken, verdikleri kararların ve şirket adına imzaladıkları belgelerin zaman zaman idari, hatta adli cezalara kadar varabilen sonuçlar doğurduğu görülmektedir.

Bu kapsamda alınacak aksiyon beraberinde gelen yasal risklerin ve sorumlulukların değerlendirilmesi, şirket yöneticilerinin şahıslarına ve şirketlerine yönelik potansiyel tehlikelerin bertaraf edilebilmesi için vazgeçilemez bir ilk adım niteliği taşımaktadır.

Bu çerçevede, temel bazı kanunlar çerçevesinde şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri açısından, güncel değişiklikler ışığında sorumluluk ve yükümlülüklerin hatırlatılması, yeni sorumlulukların aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere parçası oldukları şirketlerin tüm paydaşlarını kapsayan çok temel ve önemli konularda sorumlulukların yerine getirilmesi, sağlıklı işleyen kurumsal yapıların sürdürebilir kılınması ve yeni stratejilerin belirlenmesi için destek olmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programının hukuki boyutunda, ayrıca aşağıdaki konular da ele alınacaktır:

 • Teknik olarak şirketin yönetim kurulu üyesi, kanuni temsilcisi ve sorumluları
 • Mevzuat değişiklikleri ile beraber yeni iş hukuku stratejileri
 • Vergi ve gümrük uyuşmazlıkları ve bu konuda yönetici sorumlulukları

Vergisel konular

Eğitim programının vergi boyutunda ise, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim açısından vergi konularına farklı açılardan bakılacak ve günümüz vergi dünyasının gelecekte nasıl şekilleneceği, ne tür kolaylıklar getirileceği ve yöneticilerin hangi trendleri takip etmesi gerektiği hakkında farkındalık kazandırıp geleceğe doğru bakmaları amaçlanacaktır. Bu bağlamda vergi otoritelerinin şirketlerden ve yöneticilerden beklentileri, vergi dünyasına teknolojinin uyumu, vergi uygulamalarına teknoloji desteği ile gelen kapsamlı çözümler ve global yenilikler ele alınacaktır. Eğitim programına ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime yönelik olarak “transfer fiyatlandırması” ve “kişilerin vergilendirilmesi” konuları da dahil edilecektir.

Yatırım teşvikleri

Eğitim programı dahilinde şirketlerin yatırım kararlarında belirleyici öneme sahip yatırım teşvikleri de ele alınacak ve katılımcıların yatırım teşvik sisteminin detaylarını öğrenmeleri, yatırım kararları alınırken yatırımcıların cevabını bulmak istediği önemli sorulara cevap verilmesi ve yatırım teşviklerinden maksimum fayda sağlayabilmelerine katkı sağlamak hedeflenecektir.

Dış ticaret işlemleri

Eğitim programında dış ticaret işlemleri de ele alınacak ve her ne kadar dış ticaret işlemleri gümrük müşavirlik firmalarıyla yapılmakta olsa da yöneticilerin bu konudaki sorumlulukları üzerinde durulacaktır. Yöneticilerin günümüzdeki gümrük gelişmelerini takibi ve olası farklı durumlarda alınması gereken aksiyonlar hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Karmaşık piyasa koşullarında, yatırım stratejileri, şirketler için en önemli büyüme yollarından biridir.

Bu eğitim programında şirketlerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve yeni yatırımlar gerçekleştirebilmeleri için nasıl bir yol haritası çizmeleri ve bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini inceleyeceğiz.

Ele alınacak konu başlıkları:

Büyüme için "Yetkinlik Bazlı Strateji"

 • Oyun Tarzı
 • Yetkinlik Sistemi
 • Ürün ve Hizmetler

Yeni pazarlara giriş stratejileri

 • Organik büyüme seçenekleri
 • İnorganik büyüme seçenekleri
 • Şirket birleşmeleri ve satın almalarda önemli ipuçları

Küresel ekonomi son yıllarda kazandığı dinamizm ile çok hızlı değişimlere sahne olmaktadır. Makroekonomik gelişmeler, sektör ve şirketleri de etkileyen bir takım düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir. Global ve yerel ekonomik gelişmeleri yorumlayarak alınacak proaktif kararlar, şirketleri, rakiplerinin bir adım ötesine taşımak için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu noktada gerek finansal gerekse stratejik kararlarda makroekonomik değişimleri yorumlayabilmek ve etkisini analiz edebilmenin önemi ön plana çıkmaktadır. Bu eğitimle temel makroekonomik verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra verilerin birbiri arasındaki ilişki ve piyasa üzerinde etkisi hakkında genel bilgi sahibi olunması ve bu kapsamda Türkiye ekonomisinin daha iyi okunması amaçlanmaktadır.

Dijitalleşme ve yeni teknolojiler, insanı, yaşamı, işi ve iş yapma biçimlerini radikal bir şekilde etkiliyor ve dönüştürüyor. Yaşam ve iş dünyası artık daha karmaşık, daha belirsiz ve daha kaygan. Yeni iş modelleri rekabetin doğasını değiştirmekle kalmıyor, dönüşümü gerçekleştiremeyen şirketlerin pazardan silinmesine neden olabiliyor. Bu derste insan ve yaşam değişirken, esas çıkış noktası tüketiciyi/insanı anlamak ve markaların değer önerisi iletişimini yapmak olan Pazarlama bu dönüşümünden nasıl etkileniyor konusuna odaklanılacaktır. Bu süreçte son kullanıcılar ve insanın niye her şeyin merkezine konması gerektiğini ve insan-odaklı yaklaşımların gerekliliğini tartışacağız.

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için en önemli araç olmuştur. Öte yandan karar mekanizmasının tepesinde yer alanlar tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmeleri yönetenler açısından lüks bir bilgi olmanın ötesinde; şirket yönetmenin ve iş yapmanın tam ortasında durmakta ve temel gerekliliklerinden birini oluşturmaktadır.

Sonuç olarak mali işler dışındaki üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması, iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak anlamına gelmektedir. Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; muhasebe ve finansal raporlama dünyasının geleceği ile ilgili olarak da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. 

Finansal bilgilerin ve finansal tabloların neler söylediği, nasıl söylediği ve neleri söylemediği hakkında konuşacağımız bu eğitim programında aşağıdaki başlıklar ele alınacaktır:

 • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
 • Finansal tablo analizi: Yatay ve dikey analizler, rasyo analizleri
 • Uygulamalı örnekler
 • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri

Stratejinizi çizerken aldığınız kararların operasyonlarınızdaki yatırımlara yansıdığından emin misiniz? 

Birçok şirket hedeflediği müşteri segmentine ve müşteri kitlesine hizmet etmeyi amaçlarken kurduğu operasyonların bu amaçla çalışmadığını görmektedir. 
Bunun sebebi belirlenen stratejinin, organizasyonun üst kademelerinde kalması, daha aşağıdaki kademelere yeterince anlatılamaması ve yatırım kararlarının belirlenen stratejiye paralel alınmamasıdır. Bu eğitimde:

 • Stratejik seçimlerin nasıl yapılacağı,
 • Operasyon ve teknoloji tarafında yatırım kararlarının nasıl alınacağı,
 • Bu çerçevenin organizasyonla nasıl paylaşılacağı tartışılacaktır.

Mali ve ekonomik krizler, her aşamalarında şirketler için fırsat ve tehditler oluşturmaktadır. Bu aşamalar kriz ortamının gelişmesi, krizlerin yaşanması bu krizleri kontrol etmek için uygulanan reçeteler ve kriz sonrası olarak tanımlanabilir.

Şirket yöneticileri krizlerin nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını iyi değerlendirebildikleri takdirde, bu ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilir ve şirketlerini tehditlerden koruyabilir, hatta tehditleri fırsata döndürebilir. Yöneticilerin piyasa krizlerinin mali krizlere, mali krizlerin ekonomik krizlere dönüşmelerini de değerlendirmelerinde yarar vardır.

Bu çalışmanın amacı yöneticilerin bu değerlendirme yeteneklerini kazanmalarına yardımcı olacak ortamın yaratılmasıdır.

Ele alınacak konular:

 • Piyasaların kriz doğurma nedenleri
 • Makroekonomik denge bozukluklarının kriz ortamını hazırlaması
 • Kriz erteleme maliyetleri
 • Krizle mücadelede atılacak yanlış adımlar
 • Krizden korunma

Türkiye inovasyonda liderlik üstlenmiş olan bir ülke konumunda olmayıp, rekabetçi avantajını operasyonel mükemmellik ile sağlamaktadır. Buna rağmen operasyonlar çoğu zaman Yönetim Kurulu ya da CEO'nun değil, Üretim ya da Tedarik Zinciri yöneticilerinin gündeminde kalmaktadır. Gerçek yerel ve uluslararası rekabetçilik için operasyonel mükemmelliğin Yönetim Kurulu ve CEO gündeminde olması kesin olarak gereklidir. Bu eğitim programında, bu seviyede operasyonların nasıl ele alınması gerektiğini ele alacağız.

Bu kapsamda aşağıdaki konulara değineceğiz:

 • Rekabetçi Tedarik Zinciri
 • Rekabetçi Üretim
 • Stratejik Satınalma ve Tedarik Yönetimi
 • Ürün Geliştirme Mükemmelliği

Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim

Şirketlerin hızlı büyümesi, gelişen teknoloji, artan piyasa belirsizliği ve yasal düzenlemeler, risklerin çoğalmasına, karmaşıklaşmasına ve nihai olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin gözetim gereksinimlerinin ve kurumsal yönetişim araçlarına olan ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır.

Kurumsal yönetim eğitim programı, şirketlerin strateji ve hedeflerine ulaşma kapasitesini güçlendirecek gözetim sorumluluğunun etkin şekilde yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu üyelerini ve üst düzey yöneticileri desteklemeyi hedeflemektedir.

Programda ele alınacak konu başlıkları:

 • Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kurumsal Yönetim
 • Etkin Komiteler Aracılığıyla Kurumsal Yönetim
 • Başarılı Kurumsal Risk Yönetimi: Strateji, Risk ve Performans Entegrasyonu
 • İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi
 • Yönetim Kurulu’na Güvence Desteği: İç Denetim

Yolsuzluk ve Suistimal Riskleri

Eğitimin ikinci kısmında yolsuzluk ve suistimal riskleri Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim açısından ele alınacak ve aşağıdaki konulara değinilecektir:

Suistimal Nedir?

 • Yöneticiler için suistimal terminolojisi
 • İnsanlar neden suistimale yönelir? Yöneticilerin dikkat etmesi gereken hususlar

PwC Suistimal ve Etik Risk Sınıflandırması

 • Suistimal ve etik risklerin tanımı ve açıklamaları
 • Farklı suistimal riskleri için örnek vaka analizleri

PwC Suistimal Çemberi

 • COSO Suistimal Risk Programı ve unsurları (Yönetişim, ana kontroller, gözetim vb.)
 • Suistimalleri tespit etme yöntemleri
 • Suistimal Risk Değerlendirmesi
 • Suistimal risk yönetiminde yönetici, çalışan ve denetim fonksiyonlarının sorumlulukları
 • Suistimal tepki planı
 • Örnek Suistimal risk yönetim yapısı

“Risking it All” Video Gösterimi

 • Kısa Film Gösterimi ve Tartışma
 • Çıkarılması Gereken Dersler

Günümüz dünyası gittikçe daha belirsiz ve karmaşık hale gelmekte, bununla birlikte şirketlerin yaşam uzunluğu beklentisi de gittikçe kısalmaktadır. Bu süreci iyi yöneten şirketler, içinde bir çok yeni girişim ve yaratıcılık barındıran esnek ve birlikte çalışabilir yapılardan oluşmaktadır. Bu seminer, girişimcilik neye benzer, yeni kurulan bir şirketle startup şirketi arasında ne fark vardır gibi sorulara cevap aramakta; ayrıca bu yeni dünyanın dinamikleri üzerine bir tartışma yaparak inovasyonun sadece yaratıcı insanlara özgü olmadığını, disiplinli bir süreç ve stratejik bir bakış ile her kurumun girişimci ve inovatif olabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken inovasyon tipleri ve girişimcilik örneklerini bu alandaki temel modeller üzerinden aktarmayı hedeflemektedir.

Yurtdışında yatırım yapan ve faaliyetlerini genişletmek isteyen şirketlerin değerlendirmesi gereken birtakım stratejik, operasyonel ve yapısal hususlar bulunmaktadır. Bu eğitimde bu kapsamda aşağıdaki konulara yer verilecektir:

 • Yurtdışı piyasalara hakim olmak mı? Yoksa sadece ürün ihraç etmek mi?
 • Yurtdışı yatırımın ortaklık yapısının yatırımcının öncelikleri kapsamında değerlendirilmesi
 • Alternatif ülkelerin ne kapsamda ve nasıl analiz edilmesi gerektiğinin açıklanması
 • Global tedarik zincirinin optimizasyonu
 • Grup yapısında şirketlerin birbirleriyle ilişkisi ve holding yapılanma ihtiyacı olup olmadığının değerlendirilmesi
 • Kurulacak yapıda temettü ve değer artış kazancı vergilemesi
 • Yatırıma uygun finansman yapısı
 • Hizmet ve gayrimaddi hak yansıtmalarındaki önemli noktalar
 • İlgili ülkede kurulacak yapının hukuki formu ve operasyonel vergileme

PwC tarafından geliştirilen Game of Threats™ oyun atölyesinde, şirketlerin üst yönetimleri gerçek zamanlı bir siber tehditle başa çıkmaya çalışırken, konu hakkındaki farkındalıklarını en eğlenceli şekilde arttırma fırsatı buluyor.

Game of Threats™ gerçek siber saldırıların hızı ve yarattığı karmaşayı taklit etmek üzere tasarlanan bir dijital oyun. Oyun sırasında katılımcılar, “saldıran” ve “saldırıya uğrayan” olarak iki gruba ayrılıyor. Saldıran ekibe nasıl saldırıda bulunacakları, saldırıya maruz kalan ekibe ise nasıl kendilerini koruyacakları öğretiliyor. Moderatörler oyun süresince katılımcılara gerçek zamanlı geri bildirimler yaparak tercihleriyle ilgili yönlendirmede bulunuyor; strateji geliştirme ve karar alma sürecinde birebir destek oluyor. Oyunlaştırma teorisini interaktif katılımcı deneyimi ile birleştirerek yaratılan oyun ortamında, her iki ekip de minimum bilgi ile hızlı ve etkili kararlar alarak bu gerçekçi deneyimde zor durumdan kurtulmanın yolunu arıyor.

http://www.pwc.com.tr/gameofthreats

 • Değer kavramı
 • Fiyat-Değer arasındaki fark
 • Genel Değerleme yöntemleri

            -Gelir yaklaşımı

            -Piyasa yaklaşımı

            -Aktif yaklaşımı 

 • Nakit akışı
 • Sermaye maliyeti
 • Değerin yorumlanması 
 • Yönetim oyununda değerlendirme
 • Değerlendirmenin önemi
 • Değerlendirmenin yararları
 • Yönetici değerlendirmede kriterler
 • Değerlendirmeyi kim yapmalı?
 • Değerlendirme geri-bildirimi nasıl yapılmalı?
 • Değerlendirmenin çıktıları nerede kullanılmalı
 • Değerlendirme hataları


23 Oturum / 12 Hafta
Boğaziçi Üniversitesi
34000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.