Yaşamboyu Eğitim Merkezi
 

Eğiticinin Eğitimi

Bu programın amacı, şirketlerde eğitim departmanlarında kariyer yapmak isteyen çalışan, eğitmenlik konusunda kuramsal ve pratik eğitim vererek uzmanlık kazandırmaktır.

Farklı sektörlerden gelen katılımcıların, bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra kendi kurumları veya belirleyecekleri kurumların ihtiyaçlarına uygun olarak bir eğitim programı projesi geliştirmeleri ve öğrendikleri yöntem ve teknikleri pratik olarak uygulamaları üzerine kurgulanmıştır.

 

İÇERİK:

Modül 1 - Öğrenme Süreçleri

 • Yetişkin kimdir ve nasıl öğrenir?
 • Bireysel ve toplumsal yapılandırmacılık
 • Erikson'un insan gelişimi evreleri
 • Motivasyon: Beklenti - Değer Kuramı
 • Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
 • Başarma duygusu: Kontrol - Değer kuramı

İhtiyaç analizi

 • İçeriğin ihtiyaçları
 • Kurumun ihtiyaçları
 • Katılımcıların ihtiyaçları
 • Veri Toplama Teknikleri
 • Mülakat (görüşme) planlaması
 • Mülakat soruları
 • Mülakat yapma
 • İş ve prosedürleri gözlemleme
 • Grup mülakatları
 • Odak grupları
 • Anket
 • Proje için ihtiyaç analizi yapılması

Modül 2- Eğitim Öğretim Programı Tasarımı

 • Öğrenme amaçlarının belirlenmesi (öğretimsel çıktılar)
 • Ölçülebilir öğrenme hedeflerinin (kazanımlarının) belirlenmesi
 • Hedeflerin Bloom Sınıflaması
 • İçeriğin hedeflere göre dönüştürülmesi ve düzenlenmesi
 • Hedeflere uygun öğrenme stratejilerinin belirlenmesi ve etkinliklerinin üretilmesi
 • Proje için hedeflerin belirlenmesi, öğrenme strateji ve etkinliklerinin anahatlarının seçilmesi

Eğitim Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 • Önhazırlık
 • Öğretim ortamı
 • Araç, gereçler ve materyaller
 • Katılımcılara öğrenme oturumu öncesi bilgileri iletmek: okumalar vb.
 • Kendinizi ve katılımcıları tanımak ve anlamak
 • Öğrenme tarzları
 • İç ve dış kimlik
 • İletişim profili
 • Yetişkin eğitiminde eğitmen ve katılımcılar arasındaki güç dengesi
 • Öğrenme ve Öğretme Süreci
 • Eğitmenin öğrenmeyi kolaylaştırma rolü
 • İşbirliğine dayalı öğrenme
 • Argümantasyon ve sorgulamaya dayalı öğretim
 • Proje tabanlı öğretim
 • Katılımcıları öğrenme sürecinde aktif yer almaları için isteklendirmek ve cesaretlendirmek
 • Soru sormak ve katılımcıların soru sormasını teşvik etmek
 • Geri bildirim (dönüt) vermek ve almak
 • Barışcıl öğrenme iklimi oluşturmak
 • Katılımcı grubunu yönetmek
 • Etkin planlama ve zaman yönetimi
 • Eğiitm öğretim simulasyonu uygulaması
 • Projedeki oturumlar için öğrenme stratejilerinin seçilip etkinliklerin geliştirilmesi

Modül 3 –Öğretim Yöntemleri

 • Yaratıcı Drama Teknikleri
 • Tanışma-Kaynaşma
 • Uyum
 • Güven (Modüllerin İçeriği
 • Farkındalık (Duyu çalışmaları)
 • Empati
 • Beden dili ve imaj
 • Öykü kurgulama ve oyunun inşası
 • Rol oyunları ve doğaçlamalar
 • Eğitim /Proje için yaratıcı drama etkinliği geliştirme

 Sunum Teknikleri (12 saat)

 • Sunumda ne ve nasıl ilkeleri
 • Çatı oluşturmak - zihin haritaları
 • Sunum öncesi, sunum esnası ve sonrası kullanılması gereken iletişim becerileri
 • Sunum uygulaması

Modül 4 - Ölçme ve Değerlendirme

 • Ölçmenin Tanımı
 • Değerlendirmenin Tanımı
 • Ölçme ve Değerlendirme Arasındaki Farklar
 • Ölçme ve Değerlendirmenin Amaçları
 • Değerlendirme Türleri
 • Tanılayıcı
 • Biçimlendirici
 • Belgeleyici
 • Değerlendirme Ölçeğinde Bulunması Gereken Nitelikler
 • Geçerlilik
 • Güvenilirlik
 • Uygulanabilirlik
 • Değişken Türleri
 • Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
 • Nicel ve Nitel Değişkenler
 • Sürekli ve Süreksiz Değişkenler Ölçme Araçları
 • Açık Uçlu SorÇoktan Seçmeli Testler
 • Eşleştirme Maddeli Testler
 • Kısa Cevaplı Testler
 • Doğru/Yanlış Testleri
 • Proje için ölçme ve değerlendirme araçları geliştirme

KİMLER KATILABİLİR: Programa üniversite mezunu, eğitmenlik becerilerini geliştirmek isteyen her düzeydeki profesyoneller, çalıştığı kurumdaki pozisyonundan dolayı eğitim vermek durumunda olanlar ve görev yaptığı kurumda hizmet içi eğitmen olmak isteyenler.

GÜN ve SAATLER       : Çarşamba (18:30-21:30) ve Cumartesi (09:30-16:30) (Toplam 96 saat)