Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün “Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı” çerçevesinde yapılandırılan bu program, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında çalışan araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmeyi, araştırma-geliştirme-inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemiştir.

 • Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi’ne Giriş
 • Düşünme ve Problem Çözme Becerileri, Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi
 • Durum ve Problem Analiz
 • AR-Ge ve İnovasyon İhtiyaç Analizi
 • Ar-Ge Yönetim Kültürü Teknoloji Yönetimi, İnovasyon Yönetimi
 • İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri İlişkisi
 • Sistematik İnovasyon ve Tönetimi Süreçleri
 • Açık İnovasyon Yaklaşımı,Ar-Ge ve Stratejik Planlama İlişkisi
 • Proje İhtiyaç Analizi ve Fikirden Uygulamaya
 • Ar-Ge Proje Fikrinin Oluşturma Yönetimi
 • Ar-Ge Organizasyon ve Görev Tanımları
 • Ar-Ge Projesi Hazırlama Yaklaşımı
 • Ar-Ge Projesi Planlama, Kontrol ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Kalite Odaklı Proje Yönetimi
 • Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet, Ar-Ge İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Ar-Ge Finans Analizi
 • Ar-Ge Yöntemleri, Ar-Ge Performans Değerlendirme ve Raporlama
 • Ar-Ge Proje Finansmanı
 • Ar-Ge Çıktılarını Ürüne Dönüştürme, Ticarileştirme ve Portföy Yönetimi
 • Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi
 • İnovatif Kurum Kültürü
 • İş planlaması ve İş Geliştirme Vaka Analizleri
 • Ar- Ge Destekleri

       GÜN ve SAATLER: Salı - Perşembe 18.30-21.30, Cumartesi 09:30-12:30 (Toplam 60 saat)

       *Program %50 KOSGEB desteklidir.

** GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

 • Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.
 • İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
 • İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.
 • KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar. 
 • Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.
 • Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

      PROGRAMIN SÜRESİ

      Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden            başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

 

           PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

           Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

 

           EĞİTİM DESTEĞİ

           Destek Unsurları

 • İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.
 • TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.
 • Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.
 • Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.
 • Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.
 • Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
 • Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.